http://www.mbkp.com/ 780-439-8800 Kontakt | Contact Us

Nasza Parafia
Strona Główna
Msze Święte
Nabożeństwa
Sakramenty
Historia Parafii
Album Zdjęć
Duszpasterstwo
Duszpasterze
Siostry Zakonne
Grupy Parafialne
Modlitwy
Litanie
Info
Kancelaria Parafialna
Biuletyn
Linki
Formularze
Archiwum
Kontakt
Przeszkody małżeńskie
 Małżeństwo 

Przeszkody małżeńskie

Każda okoliczność, która na mocy Prawa Bożego lub kościelnego nie pozwala na ważne i godziwe zawarcie małżeństwa jest przeszkodą małżeńską. Kwestie związane z przeszkodami w zawarciu sakramentu małżeństwa przybliża ksiądz Piotr Skibniewski.


Pod sankcją nieważności...

Kościół podkreśla, że przeszkody małżeńskie powinny być rozumiane wyłącznie jako służące ochronie osób pragnących zawrzeć związek małżeński, a także ochronie dobra całej wspólnoty. Warto też dodać, że przeszkody małżeńskie mają charakter zrywający, czyli powodujący nieważność umowy małżeńskiej. Przeszkody w zawarciu ważnego związku małżeńskiego mogą być zarówno publiczne - jawne, jak i tajne, absolutne - jak np. święcenia, jak i relatywne - czyli będące przeszkodą tylko wobec zawarcia związku z określona osobą - jak np. pokrewieństwo. Przeszkody mogą być ponadto trwałe jak i czasowe, uprzednie, jak i następcze (pojawiające się po zawarciu związku, więc nie mające wpływu na ważność sakramentu), pewne, jak i wątpliwe, wreszcie i te, co do których istnieje możliwość uzyskania dyspensy - np. nie zwykło się udzielać dyspensy w przypadku zaistnienia przeszkody pokrewieństwa w linii prostej.


Katalog przeszkód

Istnieje 12 przeszkód małżeńskich:

 1. Wiek - poniżej 16 lat dla mężczyzny i 14 lat dla kobiety - przy czym Konferencja Episkopatu Polski podwyższa tę granicę odpowiednio do 21 i 18 lat.
 2. Niezdolność fizyczna do współżycia (niepłodność nie jest przeszkodą).
 3. Sakramentalny związek małżeński zawarty z inną osobą.
 4. Różnica religii - gdy jedna ze stron jest nieochrzczona.
 5. Święcenia.
 6. Wieczysty ślub zakonny.
 7. Uprowadzenie kobiety przez mężczyznę w celu zawarcia z nią małżeństwa.
 8. Małżonkobójstwo - czyli zamordowanie małżonka lub moralne przyczynienie się do jego śmierci w celu zawarcia nowego związku.
 9. Pokrewieństwo w linii prostej (ojciec - córka itp.) oraz do czwartego stopnia w linii bocznej.
 10. Powinowactwo w linii prostej (ojczym - pasierbica itp.).
 11. Przyzwoitość publiczna - relacja powstająca z nieważnie zawartego małżeństwa lub publicznego konkubinatu zabraniająca małżeństwa pomiędzy mężczyzną a matką i córką jego konkubiny itp.
 12. Pokrewieństwo ustawowe płynące z adopcji prawnej (adoptujący - adoptowany) oraz w drugim stopniu linii bocznej (dziecko naturalne - dziecko adoptowane czy też dzieci adoptowane między sobą)


Dyspensa...

W ustawodawstwie kościelnym przewidziano możliwość dyspensowania od przeszkód małżeńskich. Władza ta przysługuje najczęściej biskupom diecezjalnym, jedynie Stolicy Apostolskiej przysługuje natomiast prawo dyspensowania od: święceń, ślubu zakonnego oraz małżonkobójstwa. W przypadkach szczególnych możliwość udzielenia dyspensy przysługuje także proboszczowi, diakonowi lub spowiednikowi. Jednak od przeszkód wynikających z Prawa Bożego jak pokrewieństwo w linii prostej nie może dyspensować nikt, nawet sam papież.


Wady zgody małżeńskiej

Istnieją także wady zgody małżeńskiej skutkujące nieważnością małżeństwa w tym m.in.: choroba psychiczna i psychiczna niezdolność do podjęcia obowiązków małżeńskich czy też pozorowanie zawierania małżeństwa z jednoczesnym wykluczeniem istotnego przymiotu małżeństwa oraz pozostawanie podczas zawierania ślubu pod wpływem strachu, który uniemożliwia podejmowanie racjonalnych działań.


Na podstawie: ks. Wojciech Góralski "Wspólnota całego życia"

www.weddingtv.pl

 Małżeństwo 
  © 2021 MBKP  
Our Parish
Home
Holy Masses
Devotions
Sacraments
Parish History
Photo Album
Ministry
Fathers
Sisters
Parish Groups
Prayers
Litanies
Info
Parish Office
Weekly Bulletin
Links
Forms
Archive
Contact Us